Reference

Nabzme vysoce kvalitn produkty firmy BLUCHER A/S, jako jsou trubky, laby, trbiny, vpusti pro vechny typy podlah, rzn tvarovky a psluenstv, splujc vysok poadavky na uveden vrobky nejen z ad architekt, projektant a instalatr, ale hlavn a pedevm uivatel na optimln odvodovac systm. K prodeji tchto produkt mme vhradn zastoupen pro R a SR a poskytujeme k nim i pln servis.


Na tto strnce bychom vm rdi pedstavili nkolik vznamnch projekt, kter jsme realizovali ve spoluprci se stavebnmi a instalanmi firmami bhem poslednch let.

Reference

2007 Varmua - DELIMAX Hodonn

Varmuza

Bhem roku 2007 jsme ve spoluprci s firmou ATEMIT Brno realizovali rekonstrukci sti vrobnch prostor v zvod DELIMAX v Hodonn. Byla provedena po esti letech provozu kompletn demont konkurennch odvodovacch prvk vetn pslunch vrstev podlahy vetn armovacch prvk. Byly nainstalovny odvodovac prvky BLUCHER (vpusti, trbiny), byla vybudovna nov podlaha vetn jejho vyspdovn. Nov odvodovac prvky byly napojeny na stvajc kanalizaci. Po nezbytnm vyzrn strky byly vrobn prostory znovu uvedeny do provozu.

2006 Tivall Krupka

Tivall

V roce 2006 jsme byli osloveni prostednictvm stavebn firmy SYNER izraelskm investorem se dost o realizaci odvodnn nov budovanho vrobnho zvodu na severu ech. Investorovi jsme nabdli kompletn een sestvajc z cca 110 bm lab a vtho mnostv prmyslovch 200x200mm vpust. Soust realizace byla i instalace kanalizanho potrub BLUCHER ve vrobnch mstnostech. Investor, veden zkuenostmi s vrobky BLUCHER ve svt nejhygienitj roty na svt - roty BLUCHER z nerezavjc litiny. Instalace byla dky dobr projekn pprav a jednoduchosti instalace vrobk BLUCHER bezproblmov a rychl a vroba biopotravin ji zde jede na pln obrtky.

2006 kola Hradec Krlov

kola HK

Zde se jednalo o kompletn rekonstrukci koln kuchyn z hygienickch dvod. Nae vrobky byly dodny v poadovanch rozmrech a napojeny sten na novou, sten na starou kanalizaci. Od instalsce kuchy va a funguje.

2006 Panasonic Plze

Panasonic Plzeň

Jednalo se o zajmav proejekt, kter jsme realizovali s instalatrskou firmou z Plzn, projekt byl zasteen projekn firmou TAKENAKA EUROPE. Bylo zde kompletn demontovno konkurenn zazen z dvodu netnosti a prniku kanalizanch splak do vrobnch prostor. Po instalaci naeho, na mru vyrobenho zazen, je zde ji ve v podku, sprchy funguj a vroba me bez peruovn vyrbt. Byly zde vyuity standardn laby BLUCHER typ 670. Tyto byly zakryty standardnmi koupelnovmi roty BLUCHER, prostory ped umyvadly a chodby byly odvodnny vpustmi Bomestic. Povimnte si prosm jednotnho designu u vech vrobk. Dolo zde nejen ke zlepen funknosti, ale ani vsledn estetick efekt nen vbec patn.

2005 mlkrna MILTRA

Miltra

Mlkrna MILTRA - Msteko Trnvka. Vstavby novho vrobnho zvodu nedaleko star provozovny na zelen louce. Veker kanalizan potrub je od firmy BLUCHER. Nsledn dolo z spornch dvod bhem stavby ke zmn projektu a k instalaci pouze rot BLUCHER do kanlk, vytvoench z betonu a strky. V souasn dob mlkrna ji velmi dob prosperuje a v brzk dob oekvme "doinstalaci" pvodn projektovanch prvk.

2004 JE Dukovany

JE Dukovany

V JE Dukovany byl v roce 2004 s spchem instalovn trubn systm BLUCHER EuroPipe, spolen se vpustmi ady Domestic. Bohuel vm nememe nabdnout fotodokumentaci z tto realizace z dvodu pochopitelnch bezpenostnch opaten v tto elektrrn. Proto alespo nkolik foteek zven...

2004 Interspar Brno

Interspar Brno

V roce 2004 jsme mimo jin realizovali i veker odvodovac prvky v novostavb Interspar Brno - Cejl. Najdete zde kompletn klu naich vrobk od vpust ady Domestic, pes prmyslov vpusti svysokou zatitelnost v dsledku pojezdu paletizanmi vozky a velkorozmrov kuchysk vpusti a laby a trbiny. Nkter vrobky jsou umstny ve veejnosti pstupnch prostorch, nkter jsou naopak instalovny ve skladech a obslunch prostorch. Vechny vak maj jedno spolen - bezchybn a bez ztrty mek slou dodnes.

2000 Metro Praha

Metro Praha

Investice realizovan v roce 2000 v Praze. Jedn se o propojen Metra do nkupn zny ern Most. Tubus Metra zde vyjd nad zem, sren voda je odvdna z tubusu kanalizanm potrubm BLUCHER. Jedna z mla realizac, kde se s naimi vrobky dky lokalizaci na veejnm prostranstv me seznmit i irok veejnost. Realizac na Metru v Praze ji bylo vce, tato jedin je vidt, ostatn jsou ve veejnosti nepstupnch prostorch.